• Imprimeix

Què fem

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya te assignades les següents funcions:

 1. Realització de la planificació tècnica i l'establiment de les directrius de la gestió i l'explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions i informàtics que siguin necessaris per al funcionament de la Generalitat d'acord amb les atribucions que atorga l'Estatut d'autonomia i de conformitat amb el que estableix la legislació de l'Estat sobre ordenació de les telecomunicacions i amb el que estableixen les legislacions catalana i europea en l'àmbit de les competències respectives. 
 2. Coordinació, la supervisió i el control de l'execució dels sistemes i dels serveis de telecomunicacions i d'informàtica aptes per a satisfer les necessitats de l'administració de la Generalitat en aquesta matèria. 
 3. Assessorament tècnic en relació amb les telecomunicacions i la informàtica corporatives i la formació del personal tècnic, mitjançant l'organització i la promoció de cursos i altres possibilitats de formació per a l'elaboració de sistemes i la prestació de serveis.
 4. Realització de les propostes del plans d'actuació en matèria de telecomunicacions i informàtica. 
 5. Realització de la gestió de forma directa o indirecta de l'execució de les infraestructures necessàries per implantar les xarxes i els serveis de telecomunicacions i informàtics requerits i la seva explotació i manteniment posteriors. 
 6. Establiment i la fixació de les especificacions tècniques dels terminals d'usuaris en l'àmbit de les telecomunicacions i la informàtica per garantir-ne la correcta connectivitat a les xarxes. 
 7. Adquisició i la instal•lació dels diferents equipaments que constitueixin les xarxes de telecomunicacions o telemàtiques necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.
 8. Gestió de les freqüències assignades a la Generalitat de Catalunya i a les entitats, organismes i empreses que en depenen per garantir-ne l'ús més correcte.
 9. Establiment de la política d'explotació de la xarxes de telecomunicacions i telemàtiques.
 10. En general, qualsevol activitat comercial o industrial que estigui directament relacionada amb aquestes funcions i ho estimin convenient els seus òrgans de govern.
 11. Qualsevol altra directament relacionada amb les funcions a què es refereixen els apartats anteriors, tant en l'àmbit de les telecomunicacions com en el de la informàtica, que li sigui atribuïda pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
 12. Així mateix, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, d'una manera directa o per mitjà de les societats que constitueixi amb aquest finalitat, ha de gestionar la prestació de serveis i els sistemes de telecomunicacions per a la Generalitat de Catalunya i ha d'executar, per qualsevol de les formes previstes per l'ordenament jurídic, el desenvolupament, la implantació, l'explotació i la comercialització d'altres serveis i sistemes de telecomunicacions per als quals obtingui l'autorització o el títol d'habilitació corresponent.
 13. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ de les autoritzacions legalment establertes, pot participar en altres societats o empreses, per desenvolupar qualsevol activitat comercial o industrial que estigui relacionada amb qualsevol de les funcions a què es refereix l'apartat 4,2, si ho acorden els seus òrgans de govern.