Llista de les solucions corporatives del CTTI

 • Analítica gencat

  L'analítica web recull l'activitat de la ciutadania en la seva interacció i navegació pels webs.

  La Generalitat de Catalunya compta amb una eina d'analítica web corporativa, Analítica gencat, basada en el producte Google Analytics 360 Suite per realitzar l'anàlisi dels webs. Als webs se'ls inclou una marca (línia de codi), a partir de les quals es recullen les dades i generen una sèrie d'informes bàsics.

 • Analítica mòbil

  L'analítica per a aplicacions mòbils recull l'activitat de la ciutadania en la seva interacció i navegació. Més enllà del nombre de descàrregues de les aplicacions i conèixer els usos que se’n fa, ens permet valorar si són els què s'han previst i són d'utilitat per als usuaris.

  La Generalitat de Catalunya compta amb una eina d'analítica per a mòbils, basada en el producte Google Analytics.

 • Avisos i alertes per correu i sms via PICA

  El servei d'avisos i alertes permet l'enviament, mitjançant la Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA), de correus electrònics o de missatges a mòbils (SMS) per enviar comunicacions, avisos o alertes per part de l'Administració de la Generalitat a la ciutadania o al personal intern.

  El servei de correu electrònic és gratuït, però el d'SMS és de pagament i requereix una autorització prèvia de l’òrgan que gestiona el 012.

 • Banc Iconogràfic de la Generalitat (BIG)

  El Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG) és l'eina corporativa de gestió, catalogació i publicació de continguts audiovisuals (imatge, vídeo i àudio). Permet també l’emissió de vídeos en directe i, gràcies a la seva vinculació amb GECO+ i Youtube, la publicació d’aquests tipus de continguts als webs corporatius i als canals Youtube.

 • Base de dades de la Seu electrònica

  Recull les dades que fan possible la comunicació amb els ciutadans per qualsevol canal, i faciliten la identificació i la signatura per canal electrònic de les persones que accedeixin a la seu electrònica de l’administració de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’ens previstos en el Decret 232/2013, de 15 d’octubre.

 • Butlletins gencat

  Aplicació d’enviament i gestió de butlletins electrònics.

 • Bústia de contacte

  La bústia de contacte dóna la possibilitat a la ciutadania de realitzar una consulta, queixa o suggeriment a la Generalitat per Internet i fer-ne un seguiment.

 • Canal Empresa

  El portal Canal Empresa ajuda als empresaris, professionals i intermediaris en els seus tràmits i gestions administratives, independentment de l'administració que els gestioni (ajuntaments, Generalitat o Estat).

  Ofereix tota la informació relacionada amb el món de l'empresa ordenada per temes, per sectors d'activitat i per cicle de vida. També classifica la informació segons el moment de maduresa i desenvolupament en el qual es pot trobar un  negoci.

 • Catàleg corporatiu de processos

  Sistema d'informació per gestionar, racionalitzar i normalitzar, de manera sistematitzada, la informació més rellevant, associada als processos existents en l'organització de la Generalitat, amb la voluntat de ser una font d'informació i un instrument únic per a la gestió.

 • Cercador gencat

  Solució d'indexació de continguts basada en el motor de cerca de Google.

  Ofereix funcionalitats de cerca avançada, publicació de destacats, creació de col·leccions a partir de diferents urls o cercar a una url determinada.

  El cercador gencat es pot integrar en qualsevol web gencat, tant si està feta amb el gestor corporatiu GECO+ com amb una altra tecnologia.

 • Cercles

  Cercles és un entorn de col·laboració adreçat als empleats de la Generalitat de Catalunya.

 • Cita prèvia

  La cita prèvia és un servei que permet a la ciutadania demanar una cita amb antel·lació a les oficines presencials de la Generalitat de Catalunya i fer-ne un seguiment.

 • Contractació corporativa

  La solució de Contractació corporativa contempla dos àmbits d’actuació amb eines diferents:

  1. Dues eines de tramitació interna de la contractació, una adreçada a Departaments i Entitats amb alt volum de contractació (GEEC) i l'altra adreçada a les entitats del Sector Públic amb un volum de contractació més reduit (TEEC).
  2. I una eina de publicació, licitació electrònica i comunicació bidireccional amb els operadors econòmics.

 • Correu electrònic certificat

  El servei de correu electrònic certificat es basa en una plataforma accessible exclusivament des de la Generalitat. Aquest servei és un complement a l'actual servei de correu electrònic dins les solucions d’espai de treball i col·laboració.

 • Correu gencat

  Servei de correu corporatiu de la Generalitat

 • Còpia autèntica i digitalitazació segura

  La plataforma de còpia autèntica i digitalització (amb CSV), és un sistema corporatiu que permet la realització de còpies autèntiques i digitalitzacions electròniques (amb codi CSV) de documents, sigui quin sigui el seu origen: la ciutadania, els propis departaments i organismes de la Generalitat o altres administracions, institucions o terceres parts.

 • Dades obertes de la Generalitat de Catalunya

  És la solució tecnològica de la Generalitat per a l'obertura de les dades de l'administració pública a la societat, per donar compliment als objectius de transparència i foment de la reutilització de la informació de l'administració.

 • Equipaments

  La solució d'equipaments integra, en una única base dades, les dades descriptives d'equipaments de Catalunya, tant de titularitat pública com privada: seus dels ajuntaments, centres educatius, sociosanitaris, cuturals, instal·lacions esportives, de transport...

 • FW Canigó

  Espai de treball tecnològic Java per al desenvolupament i execució d'aplicacions en l'àmbit dels sistemes corporatius i departamentals de la Generalitat de Catalunya.

 • Formularis gencat

  Aplicació de gestió de dades recollides mitjançant formularis web (de contacte, d'inscripció a un esdeveniment, d'enquesta, etc.).

 • Framework GSIT de formularis electrònics

  Framework de components, construïts amb tecnologia Adobe, estàndards per GSIT i que són la base de tots els formularis PDF interactius per la tramitació en línia a través de la plataforma de tramitació en línia. Està creat en base a criteris d'estandardització per garantir la qualitat i bon funcionament, i a la vegada també de versatilitat per optimitzar i automatitzar al màxim la construcció de nous formularis PDF GSIT.

 • Gestió d'identitats i control d'accés als recursos (GICAR)

  GICAR és l'eina amb què s'ha dotat a la Generalitat de Catalunya per a la gestió centralitzada de les identitats de persones que interactuen amb els sistemes d’informació.

  GICAR facilita la gestió de les identitats (persones) que treballen o col·laboren amb la Generalitat de Catalunya (funcionaris, interins, empreses públiques, externs, etc.), així com la gestió i el control de l’accés als recursos per part de les identitats -entenent com a recurs qualsevol eina, sistema d’informació o aplicació necessari per a què el professional desenvolupi les seves funcions.

 • Gestió d'ingressos

  El sistema de gestió d'ingressos transversal serà l'aplicació que permetrà portar el control i gestió dels ingressos de forma autònoma, pels diferents Departaments integrats.

 • Gestió de recursos humans corporativa

  Solució formada per un conjunt d'aplicacions que dóna suport a la totalitat dels processos de negoci lligats amb la gestió corporativa dels Recursos Humans de la Generalitat de Catalunya.

 • Gestió econòmica financera corporativa

  Solució formada per un conjunt d'eines que permeten dur a terme la gestió econòmica financera, tant corporativa com de les entitats públiques adscrites, de caràcter general en l’àmbit de la comptabilitat i finances públiques o privades (depenent de la tipologia de l’entitat), i d'eines més específiques que implementen funcions concretes en aquest marc de gestió.

 • Gestor de continguts web (GECO+)

  Plataforma de gestió de continguts que permet crear i mantenir continguts i portals d'Internet mitjançant un conjunt de peces i serveis comuns (framework).

  Com a gestor de continguts, funciona com un repositori d'informació editorial, amb funcionalitats de gestió comunes, orientades a la publicació de webs corporatius de la Generalitat de Catalunya.

  Com a framework, ofereix un catàleg de formes de presentació, tipus de contingut, widgets, plantilles, i integracions amb altres sistemes (com BIG, formularis gencat, tràmits, cercador gencat, analítica gencat, SAC, etc.).

 • Gestor de sortides

  Serà el component de l’arquitectura corporativa d'administració electrònica, capaç de gestionar autònomament i amb caràcter transversal, les comunicacions i notificacions per qualsevol dels canals vàlids a tal efecte.

 • Gestor documental (ARESTA)

  ARESTA és la solució de gestió documental corporativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Permet el tractament i emmagatzematge de documents electrònics seguint les directrius establertes pel Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu cobrint tant la fase de tramitació com la fase de vigència dels expedients electrònics.

 • Mobilitat

  Des del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, s'estableix la normativa de desenvolupament de productes mòbils i es regula el procés de publicació i certificació d'aplicacions mòbils desenvolupades per la Generalitat de Catalunya. També es proporcionen indicadors d'ús a través de l'analítica mòbil.

 • Notificacions electròniques

  La notificació és la validesa legal d'una comunicació.
  La notificació electrònica es pot emprar en els procediments en els quals l'interessat hagi acceptat aquest mitjà o hagi consentit en la seva utilització.

 • Participa gencat

  Participa gencat és el portal de participació ciutadana per facilitar la implicació de la ciutadania en les tasques de govern del país.

 • Plataforma Corporativa d'informació geogràfica (SIG)

  El "GIS corporatiu" és una plataforma SIG en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya per a la publicació de dades geogràfiques. Destinada a tots els departaments i organismes de la Generalitat amb necessitat o interès en la publicació de dades geogràfiques, tant a Internet com a les intranets departamentals.

 • Plataforma GSIT de tramitació en línia

  La plataforma corporativa de tramitació en línia proporciona prestacions genèriques per a la presentació de sol·licituds per part de la ciutadania i les empreses, i per a les comunicacions i seguiment de l’estat de la tramitació (requeriments de documentació i pagament i resolució del tràmit).

 • Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA)

  Plataforma que permet l'accés a informació dels organismes de la Generalitat i altres administracions públiques i institucions (interoperabilitat), el consum de serveis comuns de tramitació que faciliten la implantació de serveis electrònics, i la integració entre els sistemes d'informació departamentals i la plataforma de tramitació corporativa, tot sota criteris d'estandardització, rapidesa, senzillesa, seguretat i legalitat.

 • Plataforma de pagament telemàtic

  El servei de pagament telemàtic de PICA ofereix als òrgans de la Generalitat de Catalunya la possibilitat de gestionar pagaments de forma electrònica mitjançant la passarel·la de pagament de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

 • Plataforma mòbil de notificacions PUSH

  Solució que ofereix, de forma transversal a tots els òrgans de la Generalitat de Catalunya, la capacitat d'incorporar a les aplicacions natives per a telèfons intel·ligents (smartphones) que la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la ciutadania, la funcionalitat d'enviament de notificacions.

 • Plataformes de BI

  Estan disponibles 4 plataformes corporatives de BI amb un servei complet d'infraestructura i software de base (BI i ETL). Les tecnologies disponibles són Oracle BI, Microsoft BI i Microstrategy.  

 • Portal del DOGC

  Web que permet la consulta 24x7 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 • Portasignatures digital

  El Portasignatures digital és un sistema que permet concentrar les peticions de signatura de documents electrònics adreçades a un usuari i que poden provenir d'orígens diversos (BOs, altres usuaris), fent possible la seva gestió des d'una interfície web única i usable.

 • Registre d'entrada i sortida electrònic (S@rcat)

  El S@rcat és el sistema d'informació que permet el registre d'entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya. Té com a finalitat facilitar l'exercici dels drets i interessos de la ciutadania i contribuir a la millora de l'ordre i l'eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l'activitat administrativa general.

 • Registres de contractació

  La solució consta de dos registres: el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) i el Registre Públic de Contractes (RPC).

 • SMS certificat

  La solució d'enviament massiu de SMS consisteix en una plataforma instal·lada en un centre de processament de dades de Vodafone, però accessible exclusivament des de la Generalitat. Cada divisió organitzativa de la Generalitat de Catalunya que ho sol·liciti podrà fer-ne ús.

 • Servei de destió del document electrònic (SGDE)

  El Servei de Gestió del Document Electrònic proporciona als sistemes d’informació les principals funcions necessàries per al tractament i transformació del document electrònic per tal de donar suport a l’intercanvi fiable i segur de documents i informació entre els ciutadans i la Generalitat de Catalunya.

 • Sistema d'Atenció Ciutadana (SAC)

  El SAC és un repositori d'informació, gestionat transversalment per tots els departaments de la Generalitat, i adreçat als operadors del 012, als informadors de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OACs) i a la ciutadania.

 • Sistema d'informació, gestió i tramitació dels documents de govern (SIGOV)

  El SIGOV (Sistema d’Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern) és el sistema d'informació amb el qual es gestiona i es posa a disposició dels seus usuaris la documentació relativa a les reunions del Consell Tècnic, de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i del Govern, i es realitzen determinats tràmits en relació amb aquestes reunions.

 • Sistema d'íntegració contínua (SIC)

  El Servei d’integració continua (SIC) neix amb l’objectiu de donar suport al cicle de vida de les diferents peces de programari que componen una aplicació de manera centralitzada i amb un cost reduït, ja que està basat en tecnologies de programari lliure.

 • TEUA - Plataforma corporativa d'intranets

  Plataforma corporativa que permet configurar les intranets mitjançant un conjunt de peces i serveis comuns (framework), i crear-ne i mantenir-ne els seus continguts.

 • Tramitació atesa

  El servei de tramitació atesa, en l’àmbit de la plataforma de tramitació en línia, habilita a l'empleat públic poder realitzar, en nom d'un/a ciutadà/na o una empresa, un tràmit electrònic dins de la plataforma de tramitació corporativa de la Generalitat, en el context d'una atenció presencial o telefònica.

 • Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS)

  Sistema d'informació per a la gestió electrònica d'expedients de gestió de subvencions.

 • Tramitador d'expedients interdepartamentals (TEI)

  BackOffice de la Finestreta Única Empresarial per a la gestió transversal dels expedients d'empreses (activitat econòmica). Gestiona tant els expedients electrònics rebuts des de Canal Empresa, com els presencials, rebuts en les 22 oficines d'atenció en el territori. També hi accedeixen les unitats competents en els tràmits que es gestionen.

 • Transparència Catalunya

  transparenciacatalunya.cat vol ser l'espai de referència en matèria de transparència i accés a la informació pública de les administracions de Catalunya.

 • Transparència gencat

  Per donar compliment al què disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es crea el portal transparència.gencat.cat, que ofereix informació pública de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.

 • Tràmits gencat

  Tràmits gencat és l’espai web que informa de tots els tràmits de la Generalitat de Catalunya (més de 1.400) dirigits a la ciutadania, les empreses i les entitats estructurats de forma ordenada i redactats amb un llenguatge clar i entenedor.

  També és el punt d'entrada per iniciar la tramitació en línia, accedir a la carpeta ciutadana, accedir a les notificacions electròniques, demanar cita prèvia i usar la bústia de contacte amb la Generalitat per enviar consultes, queixes o suggeriments.

 • Verificació de documents electrònics (CSV)

  Aquest servei permet contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 • e-Catalunya

  e-Catalunya és la plataforma promoguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya adreçada a grups de treball col·laboratiu (comunitats de pràctica, equips de projectes, etc.).

  Formats per personal de l'administració, professionals i ciutadans, aquests grups comparteixen coneixements i experiències per millorar els procediments i donar un millor servei públic, més adaptat a les necessitats de la ciutadania.