• Imprimeix

Gestió econòmica i financera

Gestió econòmica financera corporativa

Solució formada per un conjunt d'eines que permeten dur a terme la gestió econòmica financera, tant corporativa com de les entitats públiques adscrites, de caràcter general en l’àmbit de la comptabilitat i finances públiques o privades (depenent de la tipologia de l’entitat), i d'eines més específiques que implementen funcions concretes en aquest marc de gestió.

Mapa de Sistemes Economia Financera corporatius

Mapa de Sistemes Economia Financera corporatius

Aquesta solució es composa de dos blocs:

  1. El bloc corporatiu: enfocat a la gestió econòmica financera corporativa.
  2. El bloc empreses públiques: enfocat a la gestió econòmica financera de les entitats públiques dependents. 

 

Entre ambdós blocs hi ha una forta relació i, en molts casos, les diverses eines que proveeix aquesta solució presenten les dues vessants, és a dir, són d’ús tant per part de l’Administració general com de les entitats públiques dependents.

El bloc corporatiu de la solució proveeix de les eines per dur a terme la gestió econòmica financera corporativa. Aquestes eines poden ser de caràcter general, d'ús obligat per les àrees de gestió econòmica de tots els departaments, organismes autònoms administratius i el CatSalut.

Igualment formen part d’aquest bloc, altres elements més específics, d’ús exclusiu per determinats òrgans de gestió del Departament d’ECO.

El bloc empreses públiques de la solució proveeix de les eines per dur a terme la Gestió Econòmica Financera de les Entitats Públiques.
Per aquest bloc es contemplen dues tipologies d’entitats amb una eina específica per cadascuna. Les dues tipologies d’entitats públiques són:

  • Centres amb règim d'autonomia de gestió econòmica (CRAE) als quals es dota amb l'aplicació GAE: aplicació per a la gestió econòmica, comptable i pressupostària indicada per aquesta tipologia de centres.
  • Entitats del sector públic de la Generalitat creades a partir del 23 de setembre de 2008 i les creades anteriorment amb participació majoritària. En virtut de l’Acord de Govern de 23 de setembre de 2008, haurien d’utilitzar:
    • L'aplicació KIT Empreses Públiques, si segueixen el Pla General de Comptabilitat Privada.
    • L'aplicació GECAT EP, si segueixen el Pla General de Comptabilitat Pública.

Com s'apuntava al principi de la solució, les entitats públiques també poden ser usuàries d'altres eines corporatives dins de l’àmbit de la gestió econòmica financera, però no són pel seu ús exclusiu, sinó que també són d'ús de l'Administració general de la Generalitat, i que inicialment s'ubicarien en el bloc corporatiu de la solució.

Per a determinades aplicacions dins de la solució, aquelles que són optatives per les entitats, cal fer sol·licitud de serveis al CTTI atès que s’ofereixen dins del catàleg de serveis.

Igualment, per totes aquelles aplicacions que són SAP cal disposar de les corresponents llicències (a sol·licitar al CTTI) i del programari client adient instal·lat en les estacions de treball per tal de poder accedir als servidors.

De la mateixa manera, excepte quan s’accedeix per Internet (algunes aplicacions tenen aquesta possibilitat), cal estar connectat al nus corporatiu i disposar de les corresponents autoritzacions d’accés que es poden acreditar via certificat digital i/o usuari i contrasenya.

 

Públic objectiu

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda pel seu ús intern.

Departaments, Organismes i Entitats amb necessitats de gestió econòmica financera amb eines corporatives en l’àmbit de la comptabilitat pública o privada (depenent de la tipologia de l’entitat), ja siguin d’obligat ús o d’ús opcional.

Organismes i Entitats que han de lliurar o elaborar informació mitjançant eines/funcions incloses en aquesta solució.

Promotor de la solució

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Solucions relacionades

Sarcat, Gestió Corporativa de Recursos Humans, Contractació corporativa, Plataforma de Tramitació Electrònica, Gestió de Processos.

Data d'actualització:  12.08.2016