• Imprimeix

Gestió de recursos humans

Gestió de recursos humans corporativa

Solució formada per un conjunt d'aplicacions que dóna suport a la totalitat dels processos de negoci lligats amb la gestió corporativa dels Recursos Humans de la Generalitat de Catalunya.

Sistema d'informació dels recursos humans

Sistema d'informació dels recursos humans.

Conté una base de dades única on es recull tota la informació vigent i històrica necessària per aquests processos de negoci. En ella es recull informació
de tot el personal:

 • Personal d'administració i serveis (departaments de la Generalitat i organismes autònoms)
 • Personal docent no universitari
 • Personal sanitari

És d'ús corporatiu i la gestió és descentralitzada en parts del procés i centralitzada en d'altres, per cada un dels àmbits de personal dels departaments que configuren l’organigrama de la Generalitat de Catalunya.

També és aplicable en una versió reduïda per a les empreses públiques.

 

Promotor de la solució

Secretaria General de la Funció Pública - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Secretaria d’Economia  - Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Intervenció General - Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

 

A banda participen com a membres en el Comitè de Coordinació del Projecte, informats sobre les incorporacions en els serveis i la priorització de les actuacions: la Subdirecció general de Gestió de Personal Docent (Departament d'Ensenyament), la Subdirectora General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament d’Interior, i el Cap de l'Àrea de Gestió de Personal de l’Institut Català de la Salut (ICS).

atri.gencat.cat

Portal d'informació i servei per a l'empleat públic (ATRI).

Objectius de la solució

Processos de negoci al qual dóna cobertura:

 

Bàsics:

 1. Gestió de l'estructura organitzativa
 2. Gestió llocs de treball
 3. Registre de personal
 4. Nòmina
 5. Dietes, Assistències i altres pagaments
 6. Elaboració i Seguiment del Pressupost de personal

 

Addicionals:

7. Selecció
8. Provisió
9. Pla de pensions
10. Avaluació del personal
11. Fons d’ajut social
12. Eleccions Sindicals
13. Borsa de Treball
14. Control Horari
15. Prevenció Riscos Laborals

 

Constituït pel Portal de l’empleat, Centre d’informació, integracions internes amb altres sistemes corporatius (GECAT, GICAR...), com externes a la Generalitat (Agencia tributaria, Seguretat Social, Bancs...).

També està integrada, mitjançant interfícies (algunes online, d’altres de càrrega massiva ) amb d’altres aplicacions que es nodreixen de dades o
bolquen dades dins del Sistema integrat.

 

Públic objectiu

Va dirigit a tots els participants en els diferents processos enumerats en el punt anterior.

En línies generals serien: 

 

L'empleat públic

 

Àmbit departamental:

 • Les unitats de gestió de recursos humans dels diferents departaments, organismes autònoms i empreses públiques.
 • Les unitats d’intervenció delegada dels diferents departaments.

 

Àmbit corporatiu:

 • Subdirecció General del Registre de Personal - Direcció General de la Funció Pública – Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 • Intervenció General – Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 • Subdirecció General de Despeses de Personal – Direcció General de Pressupostos - Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 • Subdirecció General de Tresoreria – Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor - Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

 

Data d'actualització:  12.08.2016