• Imprimeix

Sistema d’integració contínua (SIC)

El Servei d’integració continua (SIC) neix amb l’objectiu de donar suport al cicle de vida de les diferents peces de programari que componen una aplicació de manera centralitzada i amb un cost reduït, ja que està basat en tecnologies de programari lliure.

La integració de les diferents peces de programari que componen una aplicació és un repte present en tot projecte de desenvolupament. Sovint apareixen problemes com els següents:

  • Proves d’integració ajornades fins moments massa propers al desplegament
  • Alt cost de correcció dels errors
  • Visibilitat baixa de l’estat de construcció dels projectes
  • Manca d’homogeneïtat en les eines utilitzades

L’existència d’un servei que gestioni el cicle de vida d’aquestes peces i permeti automatitzar certes tasques i donar visió global proporciona molts beneficis, entre els quals podem citar:

  • Reducció en els costos de manteniment de les aplicacions
  • Augment de la qualitat i fiabilitat de les aplicacions
  • Donar visibilitat de les activitats, lliurables i estat del desenvolupament dels projectes
  • Disposar d’un conjunt d’eines comunes en la construcció de les aplicacions
  • Establir un repositori comú on ubicar el codi font de les aplicacions
  • Simplificar i reduïr el temps de desplegament als diferents entorns

A més, el concepte d’integració continua permet disposar permanentment d’una versió del codi provinent d’un repositori controlat i amb uns paràmetres de qualitat mesurables.

Centre de suport del Servei d'Integració Contínua

Guies, manuals i suport del servei. 

Data d'actualització:  06.10.2016