Per sol·licitar més informació sobre les solucions contacteu amb sol.transversals.ctti@gencat.cat.

 • Catàleg corporatiu de processos

  Catàleg corporatiu de processos

  Sistema d'informació per gestionar, racionalitzar i normalitzar, de manera sistematitzada, la informació més rellevant, associada als processos existents en l'organització de la Generalitat, amb la voluntat de ser una font d'informació i un instrument únic per a la gestió.

 • Còpia autèntica i digitalitazació segura

  Còpia autèntica i digitalitazació segura

  La plataforma de còpia autèntica i digitalització (amb CSV), és un sistema corporatiu que permet la realització de còpies autèntiques i digitalitzacions electròniques (amb codi CSV) de documents, sigui quin sigui el seu origen: la ciutadania, els propis departaments i organismes de la Generalitat o altres administracions, institucions o terceres parts.

 • Dades obertes de la Generalitat de Catalunya

  Dades obertes de la Generalitat de Catalunya

  És la solució tecnològica de la Generalitat per a l'obertura de les dades de l'administració pública a la societat, per donar compliment als objectius de transparència i foment de la reutilització de la informació de l'administració.

 • FW Canigó

  FW Canigó

  Espai de treball tecnològic Java per al desenvolupament i execució d'aplicacions en l'àmbit dels sistemes corporatius i departamentals de la Generalitat de Catalunya.

 • Framework GSIT de formularis electrònics

  Framework de components, construïts amb tecnologia Adobe, estàndards per GSIT i que són la base de tots els formularis PDF interactius per la tramitació en línia a través de la plataforma de tramitació en línia. Està creat en base a criteris d'estandardització per garantir la qualitat i bon funcionament, i a la vegada també de versatilitat per optimitzar i automatitzar al màxim la construcció de nous formularis PDF GSIT.

 • Gestor documental (ARESTA)

  Gestor documental (ARESTA)

  ARESTA és la solució de gestió documental corporativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Permet el tractament i emmagatzematge de documents electrònics seguint les directrius establertes pel Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu cobrint tant la fase de tramitació com la fase de vigència dels expedients electrònics.

 • Participa gencat

  Participa gencat

  Participa gencat és el portal de participació ciutadana per facilitar la implicació de la ciutadania en les tasques de govern del país.

 • Portasignatures digital

  Portasignatures digital

  El Portasignatures digital és un sistema que permet concentrar les peticions de signatura de documents electrònics adreçades a un usuari i que poden provenir d'orígens diversos (BOs, altres usuaris), fent possible la seva gestió des d'una interfície web única i usable.

 • Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS)

  Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS)

  Sistema d'informació per a la gestió electrònica d'expedients de gestió de subvencions.

 • Verificació de documents electrònics (CSV)

  Verificació de documents electrònics (CSV)

  Aquest servei permet contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 • e-Catalunya

  e-Catalunya

  e-Catalunya és la plataforma promoguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya adreçada a grups de treball col·laboratiu (comunitats de pràctica, equips de projectes, etc.).

  Formats per personal de l'administració, professionals i ciutadans, aquests grups comparteixen coneixements i experiències per millorar els procediments i donar un millor servei públic, més adaptat a les necessitats de la ciutadania.