• Imprimeix

Preus públics per al lloguer d’espais a les casetes i torres de la xarxa d’emplaçaments de radiocomunicació

La Generalitat facilita al conjunt d’operadors de telecomunicacions, mitjançant l’aplicació d’un preu públic pel lloguer d’espais a les casetes i torres del projecte “Catalunya Connecta”, l’accés a les infraestructures de la xarxa d’emplaçaments de radiocomunicació en condicions objectives, de transparència i no discriminació.

Els preus públics recurrents (IVA exclòs) associats al lloguer d’espais estan constituïts per dos conceptes, el primer és el “preu de cessió d’espai” que inclou l'ús d’espai a la caseta i torre i el segon el “preu de serveis complementaris” que compensa les despeses energètiques de funcionament de l’emplaçament. El preu final és la suma dels dos conceptes.

Per accedir al lloguer d’espais cal complimentar en primer terme la fitxa d’alta de client administrativa i l’ordre de domiciliació directa SEPA signada i retornar-la a l'adreça de correu electrònic cox.ctti@gencat.cat.

Un cop complimentada la fitxa i verificades les dades pels serveis tècnics del CTTI es proporcionarà mitjançant correu electrònic la informació següent:

  • Un codi unívoc d’identificació d’operador.
  • Els procediments d’operació i manteniment.
  • Una taula amb més característiques dels emplaçaments de la xarxa d’emplaçaments de radiocomunicació.

Per finalitzar el procés cal omplir el formulari sol·licitud de coubicació i retornar-lo a l'adreça de correu electrònic cox.ctti@gencat.cat.