• Imprimeix

Fent camí cap a l’Administració digital

Gencat Tràmits és el portal de la Generalitat de Catalunya en el que la ciutadania pot consultar informació de tràmits i sol·licitar-ne en línia més de 700. Aquest portal dóna cobertura al ciutadà i també al sector empresarial i intermediaris a través de Canal Empresa.

28/05/2018 15:05
tramits

L'any 2010, i amb l'impuls i col·laboració del CTTI, es va posar en funcionament la plataforma tecnològica en la qual es recolza tot el model de relació de la ciutadania amb l'administració. Des de llavors, any rere any s'ha anat incrementant el nombre de tràmits que es posaven a disposició del ciutadà i cada vegada hi ha més ciutadans que busquen una via ràpida i àgil per tramitar sense haver de desplaçar-se, a la vegada que s’han anat ampliant les funcionalitats i serveis que s’ofereixen al ciutadà.

L'increment pel que fa a sol·licituds de tràmits realitzades pel canal electrònic se situa en una mitja del 20% anual i durant el 2017 es van fer més de 800.000 sol·licituds electròniques. La Generalitat de Catalunya disposa en aquests moments de 746 tràmits publicats a la seu electrònica Gencat que ja es poden fer en línia. Des de la carpeta del ciutadà, accessible des del portal, aquest pot consultar com avança la tramitació de la seva sol·licitud, rebre notificacions electròniques o aportar documentació requerida, entre d’altres.

Per altra banda, i des del 2008, els ciutadans ja no cal que aportin part de la documentació que se'ls hi requereix per a realitzar determinats tràmits, donant així compliment a la llei 39/2015 pel que fa al dret que té el ciutadà a no aportar documentació que ja està en poder de l'administració, sempre que aquesta sigui interoperable. Des de la PICA, plataforma tecnològica també impulsada pel CTTI, es poden consultar en línia dades dels ciutadans i empreses que tenen les administracions.

Actualment, la Generalitat de Catalunya disposa d'un catàleg de 25 serveis d'interoperabilitat. En els darrers anys s'han realitzat anualment uns 20 milions de consultes de dades d'aquest catàleg per part de les administracions públiques. Els serveis més consumits són els certificats d'estar al corrent de pagaments amb AEAT, ATC i TGSS, el Padró, el Títol de Família Nombrosa, el Registre Central d'Assegurats de Salut, el DNI, Certificats d'atur i Pensions.”