• Imprimeix

Plataforma de tramitació en línia

La plataforma corporativa de tramitació en línia proporciona prestacions genèriques per a la presentació de sol·licituds per part de la ciutadania i les empreses, i per a les comunicacions i seguiment de l’estat de la tramitació (requeriments de documentació i pagament i resolució del tràmit).

Les prestacions genèriques de la plataforma inclouen:

  • Identificació i autenticació dels usuaris.
  • Enviament de les sol·licituds: validació de la signatura, quan n'hi hagi, registre de la sol·licitud, validació de serveis d'interoperabilitat, quan n'hi hagi, lliurament de l’acusament de recepció de la sol·licitud i documentació annexa al ciutadà.
  • Enviament de documents.
  • Realització de pagaments.
  • Comunicació de l’estat de la tramitació i de les gestions que s’estiguin realitzant.
  • Realització de requeriments de documentació i de pagament.
  • Integració de canals per poder fer seguiment del tràmit iniciat a través d’altres canals.

 

Les sol·licituds es fan en formularis PDF. El formulari PDF d'una sol·licitud s'ha desenvolupat complint uns criteris de missatgeria genèrica que garanteixen l'execució de les prestacions de la plataforma de tramitació. Existeix un framework per al desenvolupament d’aquests formularis electrònics seguint criteris d’homogeneïtzació i racionalització. Aquest framework està compost per un conjunt de panells i components per ser reutilitzats en els formularis electrònics. Forma part del Framework l'esquema XML de comunicació, a partir del qual es defineix l'esquema XML específic de cada formulari.

 


Públic objectiu

Va dirigit a les unitats gestores dels tràmits electrònics desplegats a la plataforma.

Solucions relacionades 

  • Plataforma d’Integració i Col.laboració Administrativa (PICA)
  • Servei corporatiu de Formularis electrònics

Promotor de la solució

Direcció General d'Atenció Ciutadana - Departament de la Presidència

Proveïdor

Lot A8 - IBM

Com incloure un tràmit a la plataforma

El procés d'alta d'un nou tràmit s'inicia contactant amb la taula de Desenvolupament de Tràmits Electrònics (DTE), formada per la Direcció General d'Atenció Ciutadana (DGAC) i la SFPMA, mitjançant la Direcció General de Processos i Administració Electrònica (DGPAE) i la OGE (Oficina de Gestió Empresarial).

La DTE avalua la idoneïtat de la implementació dels tràmits electrònics amb recursos corporatius, i planifica les actuacions de les diferents Oficines Tècniques per tal que s'efectuï la implementació del tràmit. 

Es pot contactar amb la taula de Desenvolupament de Tràmits Electrònics mitjançant l'adreça dte@gencat.cat

El document adjunt explica el procediment complet per crear un nou tràmit a la Plataforma de Tramitació en Línia. 

Eines per a la configuració dels tràmits a preproducció

Data d'actualització:  26.05.2017